RECTOHALL
items
White Mirror (England 1960`s)
White Mirror (England 1960`s)
White Mirror (England 1960`s)
White Mirror (England 1960`s)
White Mirror (England 1960`s)

size
W395_ D120_ H610