RECTOHALL
items
White Mirror  (England 1930`s)
White Mirror  (England 1930`s)
White Mirror  (England 1930`s)
White Mirror  (England 1930`s)
White Mirror  (England 1930`s)

size
W245 D40 H510